Menu

Klachtenprocedure Het IEP Gecertificeerden

 

1. Ethische code 

Het IEP heeft een ethische code opgesteld voor medewerkers, trainers en cursisten binnen bet IEP. 

 

2. Reikwijdte 

De trainers en cursisten van Het IEP hebben naast hun NLP-training, hun provocatieve training of hun MindSonar training merendeels andere, uiteenlopende beroepsopleidingen gevolgd en zijn veelal uit hoofde van die discipline al gebonden aan voor die beroepscategorie geldende beroeps-ethische regels. De ethische code van Het IEP is geen vervanging voor deze voor andere beroepscategorieën geldende beroeps-ethische regels. 

 

De principes en richtlijnen van de ethische code gelden voor (ex-)cursisten, die een IEP-certificaat of - diploma hebben ontvangen. 

 

Deze certificaten en diploma’s zijn: 

  • Certificaat NLP Practitioner 
  • Certificaat NLP Master Practitioner 
  • Certificaat Provocatief Coachen 
  • Diploma Provocatief Coachen (2e jaar) 
  • Certificaat MindSonar professional. 

 

Alle trainers, docenten en begeleiders die actief zijn in trainings- en coachingsactiviteiten die door Het IEP worden verzorgd, onderschrijven de ethische code. 

 

3. Aanduidingen in de ethische code 

  • Houders van de bovengenoemde certificaten of diploma’s worden hierna ‘de gecertificeerde(n)’ genoemd. 
  • Personen die door een gecertificeerde worden gecoached, getraind of begeleid of die de gecertificeerde als opdrachtgever inhuren voor een coaching, een training of een begeleidingstraject, worden hierna ‘de deelnemer’ genoemd. 
  • Het coachings-, trainings- of begeleidingswerk van de gecertificeerde met de deelnemer wordt hierna ‘de begeleiding’ genoemd. 

 

4. Bereikbaarheid 

De onafhankelijke derde die klachten in behandeling neemt, is Brigitta Bunda-Kuipers. Zijn is bereikbaar via brigitta@bunda.nl 

 

Procedure bij klachten 

1. Bevestiging 

De ontvangst van een eventuele klacht wordt door de klachtenbehandelaar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) aan de deelnemer (klager) bevestigd. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend*. 

 

2. Wederhoor 

De onafhankelijke derde zal aan de bij de klacht betrokken gecertificeerde (aanklaagde) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen. 

 

3. Toelichting 

De onafhankelijke derde stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Op verzoek van de klager, de aangeklaagde of de onafhankelijke derde kunnen partijen samen dan wel apart van elkaar worden gehoord. 

 

4. Oplossing 

De onafhankelijke derde streeft er in eerste instantie naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben. 

 

5. Externe deskundigen 

De onafhankelijke derde kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

 

6. Geheimhouding 

De onafhankelijke derde en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht. 

 

7. Afhandeling 

Een klacht wordt binnen zes weken (30 werkdagen) door de onafhankelijke derde afgehandeld, in die zin dat zij een uitspraak doet waarbij zij een van de onder punt d genoemde maatregelen neemt. 

 

8. Beroep 

De deelnemer of de opdrachtgever die de klacht heeft ingediend kan binnen vier weken (20 werkdagen) bij de onafhankelijke derde in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de deelnemer nieuwe, aanvullende informatie te presenteren. 
* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of onafhankelijke derde. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 

 

Mogelijke maatregelen  

Wanneer de onafhankelijke derde, na het volgen van de bovengenoemde procedure, in meerderheid van oordeel is dat de betreffende beklaagde de ethische code heeft overtreden, dan heeft de onafhankelijke derde beschikking over de volgende maatregelen. 

a. Verklaring van oplossing 
Zij kan een klacht opgelost verklaren. 

b. Ongegrond verklaring 
Zij kan een klacht ongegrond verklaren. 

c. Advies 
Zij kan de partijen een vrijblijvend advies geven. 

d. Bemiddeling 
Zij kan de cliënt (klager) en de gecertificeerde verzoeken om een bemiddelingstraject te starten hetzij begeleid door haar zelf, hetzij begeleid door een door haar aan te wijzen onderhandelaar. 

e. Bindend advies 
Zij kan de gecertificeerde een bindend advies geven. 

f. Berisping 
Zij kan de gecertificeerde berispen. 

g. Tijdelijke opschorting 
Zij kan Het IEP-certificaat of - diploma van de gecertificeerde tijdelijk opschorten, d.w.z. het voor een bepaalde tijdsperiode ongeldig verklaren. 

h. Definitieve opschorting 
Zij kan Het IEP-certificaat of diploma van de betreffende coach of begeleider definitief opschorten, d.w.z. het definitief ongeldig verklaren. 

Zij zal altijd één van deze maatregelen nemen als reactie op een klacht. 

 

Publicatie besluiten na een klacht over de ethische code 

Beslissingen van de onafhankelijke derde worden gepubliceerd op de website van Het IEP onder ‘Mededelingen klachten”. Daarbij worden de persoonsgegevens van de betreffende deelnemer niet vermeld, tenzij het de maatregel f, g of h betreft. De publicatie zal gedurende minimaal 12 maanden op de website zichtbaar blijven. 

 

Mededelingen klachten 

Geen mededelingen.  

 

Klachten in behandeling 

Er zijn momenteel geen klachten in behandeling. 

 

Mochten lezers vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan lezen/horen wij die graag via info@hetiep.nl.