Menu

Klachtenprocedure deelnemers Het IEP activiteiten


De trainers en begeleiders van Het IEP leren en ontwikkelen zich graag en feedback is daarom heel welkom. We passen graag de feedback regels toe die we ook aan deelnemers leren. Ben je ontevreden? We horen graag je feedback! 

 

  • Geef in eerste instantie feedback aan de persoon (opleider/trainer/organisator) die het betreft; 
  • Ben je ontevreden met de reactie van deze persoon, wend je dan tot een van de twee IEP eigenaren. 
  • Ben je ook ontevreden over de reactie van de eigenaar, dan kun je je schriftelijk wenden tot Brigitta Bunda-Kuipers. Zij behandelt onafhankelijk de klachten. Brigitta is bereikbaar via brigitta@bunda.nl 

 

Bevestiging van ontvangst 

De ontvangst van een klacht wordt door de behandelaar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen* schriftelijk aan de cursist (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. 

 

Wederhoor 

Brigitta zal de aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen*, de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen. 

 

Toelichting 

Zij stelt de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat er in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan Brigitta verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. Brigitta beslist hierover. 

 

Oplossing 

Brigitta streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gerespecteerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van haar zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde. 

 

Externe deskundigen 

Brigitta kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

 

Geheimhouding 

Brigitta en eventuele externe deskundige(n) zijn tot geheimhouding verplicht. 

 

Uitvoering 

Het IEP geeft direct en volledig uitvoering aan de uitspraken van Brigitta. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van haar. 

 

Afhandeling 

Een klacht wordt binnen 30 werkdagen* na ontvangstbevestiging door Brigitta afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt. 

 

Beroep 

De cursist die de klacht heeft ingediend kan binnen 20 werkdagen* bij Brigitta in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de cursist nieuwe, aanvullende informatie te presenteren. 

 

Bewaring 

Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling. 

 
* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of van Brigitta. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.