Menu

Ethische code van Het IEP

 Algemeen 


1. Ethische code 

Het IEP heeft een ethische code opgesteld voor medewerkers, trainers, cursisten en gecertificeerden binnen bet IEP.  

 

2. Doel 

Het doel van deze ethische code is het waarborgen van 

 • Het respect voor de deelnemer of opdrachtgever; 
 • De professionele deskundigheid van de coach, trainer of begeleider; 
 • De vertrouwelijkheid van de door de deelnemer of opdrachtgever verstrekte informatie. 

Het hoogste doel van de ethische code is om de kracht, het mededogen en de wijsheid van alle betrokkenen te stimuleren. 

 

3. Reikwijdte 

De trainers en cursisten van Het IEP hebben naast hun NLP-training, hun provocatieve training of hun MPA MindSonar training merendeels andere, uiteenlopende beroepsopleidingen gevolgd en zijn veelal uit hoofde van die discipline al gebonden aan voor die beroepscategorie geldende beroepsethische regels. De ethische code van Het IEP is geen vervanging voor deze voor andere beroepscategorieën geldende beroepsethische regels. 

De principes en richtlijnen van de ethische code gelden voor (ex-)cursisten, die een IEP-certificaat of - diploma hebben ontvangen. 

Deze certificaten en diploma’s zijn: 

 • Certificaat NLP Practitioner 
 • Certificaat NLP Master Practitioner 
 • Certificaat Provocatief Coachen 
 • Diploma Provocatief Coachen (2e jaar) 
 • Certificaat MindSonar professional. 

 

Alle trainers, docenten en begeleiders die actief zijn in trainings- en coachingsactiviteiten die door Het IEP worden verzorgd, onderschrijven de ethische code. 

 

4. Aanduidingen in de ethische code 

 • Houders van de bovengenoemde certificaten of diploma’s worden hierna ‘de gecertificeerde(n)’ genoemd. 
 • Personen die door een gecertificeerde worden gecoached, getraind of begeleid of die de gecertificeerde als opdrachtgever inhuren voor een coaching, een training of een begeleidingstraject, worden hierna ‘de deelnemer’ genoemd. 
 • Het coachings-, trainings- of begeleidingswerk van de gecertificeerde met de deelnemer wordt hierna ‘de begeleiding’ genoemd. 

 

5. Bereikbaarheid 

De persoon die binnen het IEP verantwoordelijk zijn voor de ethische code zijn Pieter Wijtenburg en Judith Warmerdam. Zij zijn bereikbaar op:  

 • Postadres: Het IEP, t.a.v. Ethische Code IEP, Jachtlaan 21, 3972 TW Driebergen. 
 • Telefoon: 085-0805150 
 • E-mail: info@hetiep.nl  

 

A. Algemene principes ethische code 

De ethische code is gebaseerd op de volgende algemene principes: 
 

1. Het principe van ‘sponsoring’ 

De gecertificeerde handhaaft een ‘sponsorende’ houding ten opzichte van de deelnemer. Dit houdt in dat z/hij de positieve eigenschappen en mogelijkheden van de deelnemer mentaal en emotioneel waarneemt. Wanneer z/hij hiertoe niet bereid of in staat is, zal z/hij dit aan de deelnemer melden en de begeleiding beëindigen. 

 

2. Het principe van expliciete uitgangspunten 

De deelnemer heeft er recht op om van te voren te worden geïnformeerd over de uitgangspunten en vooronderstellingen waar de betreffende begeleiding op is gebaseerd. 

 

3. Het principe van communicatie 

Hoewel een begeleidingsrelatie ongelijkwaardigheid qua rolpositie met zich meebrengt, stelt de gecertificeerde zich op medemenselijk niveau gelijkwaardig op en stelt z/hij zich open voor feedback van de deelnemer. 

De gecertificeerde onderzoekt, wanneer de deelnemer een klacht uit over zijn of haar begeleiding, wat de achter die klacht liggende waarden en/of criteria zijn. Z/hij vermeldt als reactie daarop zijn of haar eigen waarden en criteria en zoekt vervolgens actief naar mogelijkheden om tot een combinatie van beide sets waarden te komen. 

In het geval van provocatief coachen, kan de begeleider de deelnemer op verbaal niveau ongelijkwaardig behandelen, maar dat altijd alleen binnen het expliciete kader van de provocatieve coaching, waarvan dit een essentieel onderdeel kan zijn. 

 

B. Specifieke richtlijnen ethische code 

1. Gelijke toegankelijkheid 
Een gecertificeerde zal een deelnemer, die een beroep doet op zijn begeleiding, niet weigeren op basis van ras, huidskleur, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd. 

 

2. Ondersteuning van doelstellingen 

De gecertificeerde zal zijn of haar kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van de doelstellingen van de deelnemer. Indien een gecertificeerde niet wenst mee te werken aan een gegeven doelstelling van de deelnemer, omdat die onverenigbaar is met zijn of haar persoonlijke of professionele ethiek, zal z/hij dat duidelijk aan de deelnemer melden en de begeleiding – althans met betrekking tot die doelstelling – beëindigen. 

 

3. Het bewaken van de ecologie 

De gecertificeerde zal de ecologie bewaken. Dit betekent dat de gecertificeerde er naar beste kunnen – binnen de grenzen van het redelijkerwijs voorspelbare - voor zorgt dat z/hij een deelnemer geen lichamelijke en/of psychische en/of spirituele schade berokkent. De gecertificeerde maakt een inschatting van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de rest van de leefwereld van de deelnemer en stemt zijn begeleiding daarop af. 

 

4. Geheimhouding 

De gecertificeerde garandeert de vertrouwelijkheid van de door de deelnemer in het kader van de begeleiding gegeven informatie. Voor zover deze informatie gebruikt wordt voor overleg met of voorlichting aan derden, zal de gecertificeerde hiervoor van tevoren toestemming vragen aan de deelnemer. De gecertificeerde wint geen informatie bij derden in zonder toestemming van de deelnemer. 

 

5. Passende werkomgeving 

De gecertificeerde neemt verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van een passende werkomgeving, z/hij draagt zorg voor de dingen die nodig zijn om de aard en vertrouwelijkheid van het contact te waarborgen en z/hij voorziet in de fysieke veiligheid in relatie tot de begeleiding. 

 

 

C. Procedure bij klachten 

1. Bevestiging 

De ontvangst van een eventuele klacht wordt door de onafhankelijke derde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) aan de deelnemer (klager) bevestigd. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend*. 

 

2. Wederhoor 

De onafhankelijke derde zal aan de bij de klacht betrokken gecertificeerde (aanklaagde) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10 werkdagen) de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen. 

 

3. Toelichting 

De onafhankelijke derde stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Op verzoek van de klager, de aangeklaagde of de onafhankelijke derde kunnen partijen samen dan wel apart van elkaar worden gehoord. 

 

4. Oplossing 

De onafhankelijke derde streeft er in eerste instantie naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben. 

 

5. Externe deskundigen 

De onafhankelijke derde kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

 

6. Geheimhouding 

De onafhankelijke derde en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht. 

 

7. Afhandeling 

Een klacht wordt binnen zes weken (30 werkdagen) door de onafhankelijke derde afgehandeld, in die zin dat de onafhankelijke derde een uitspraak doet waarbij zij een van de onder punt D genoemde maatregelen neemt. 

 

8. Beroep 

De deelnemer of de opdrachtgever die de klacht heeft ingediend kan binnen vier weken (20 werkdagen) bij de onafhankelijke derde in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de deelnemer nieuwe, aanvullende informatie te presenteren. 
* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of de onafhankelijke derde. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. 

 

D. Mogelijke maatregelen van de onafhankelijke derde 

Wanneer de onafhankelijke derde, na het volgen van de bovengenoemde procedure van oordeel is dat de betreffende beklaagde de ethische code heeft overtreden, dan heeft de onafhankelijke derde beschikking over de volgende maatregelen. 

a. Verklaring van oplossing 
Zij kan een klacht opgelost verklaren. 

b. Ongegrond verklaring 
Zij kan een klacht ongegrond verklaren. 

c. Advies 
Zij kan de partijen een vrijblijvend advies geven. 

d. Bemiddeling 
Zij kan de deelnemer (klager) en de gecertificeerde verzoeken om een bemiddelingstraject te starten hetzij begeleid door haar zelf, hetzij begeleid door een door haar aan te wijzen onderhandelaar. 

e. Bindend advies 
Zij kan de gecertificeerde een bindend advies geven. 

f. Berisping 
Zij kan de gecertificeerde berispen. 

g. Tijdelijke opschorting 
Zij kan Het IEP-certificaat of - diploma van de gecertificeerde tijdelijk opschorten, d.w.z. het voor een bepaalde tijdsperiode ongeldig verklaren. 

h. Definitieve opschorting 
Zij kan Het IEP-certificaat of diploma van de betreffende coach of begeleider definitief opschorten, d.w.z. het definitief ongeldig verklaren. 

Zij zal altijd een van deze maatregelen nemen als reactie op een klacht. 

 

E. Publicatie besluiten  

Beslissingen van de onafhankelijke derde worden gepubliceerd op de website van het IEP onder ‘Mededelingen klachten’. Daarbij worden de persoonsgegevens van de betreffende deelnemer niet vermeld, tenzij het de maatregel f, g of h betreft. De publicatie zal gedurende minimaal 12 maanden op de website zichtbaar blijven. 

 

Mededelingen klachten 

 

Klachten in behandeling 

Er zijn momenteel geen klachten in behandeling. 

 

Mededelingen 

Er zijn momenteel geen mededelingen. 


Mochten lezers vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan lezen/horen wij die graag via info@hetiep,nl of bel 085-0805150.